Algemene voorwaarden

Algemene leverings-, betalings-, en verkoopvoorwaarden van Aquaroma, groothandel voor Etherische oliën, Aromatherapie en aanverwante artikelen.

Aquaroma VOF
Gevestigd:  De Tongelreep 39, 5684 PZ  Best
Kvk: 17082556

BETALING
Wanneer u uw bestelling hebt geplaatst, ontvangt u per email een automatische bevestiging.
Vervolgens sturen wij u per email een proforma factuur of de factuur wordt aan uw bestelling toegevoegd.
Wij verzoeken iedere nieuwe klant vooraf te betalen via de proforma factuur.
Zolang de bestelling niet betaald is blijven de goederen eigendom van Aquaroma.
Bij een vervolg bestelling dient de voorgaande factuur voldaan te zijn.

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Aquaroma, hierna te noemen ‘verkoper’, en een koper waarop verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig blijken, blijven de overige bepalingen van kracht.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Aquaroma, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2. Offertes

1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding wordt genoemd. Tussentijdse wijzigingen in het aanbod en de samenstelling van de producten zijn voorbehouden.
2. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor Aquaroma tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen goederen tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.
3. De door Aquaroma uitgebrachte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Verkoper is slechts aan de offertes gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de koper, door hem schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Prijzen
1.
 Ale inkoopprijzen van Aquaroma zijn alleen van toepassing voor praktijken, centra, detailhandel en winkeliers. Aquaroma hanteert geen minimum afname.
2. Prijswijzigingen zijn voorbehouden. Iedere overeenkomst wordt aangegaan aan de hand van de prijs,welke Aquaroma hanteert op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
3. Prijzen staan in Euro, excl. BTW en verzendkosten, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
4. Aquaroma kan tussentijds de overeengekomen prijs verhogen indien verkoper kan aantonen, dat zich tussen het moment van aanbieding en levering zodanige prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen en/ of valuta.
5. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.


Artikel 4. Levering
1.
 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering volgens afspraak. Het transportrisico is voor rekening van de koper.
2. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Alle kosten, die voortkomen uit het niet nakomen van deze bepaling zijn voor rekening van de koper.


Artikel 5. Levertijd
1. Door Aquaroma opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. In ieder geval dient  Aquaroma zorg te dragen voor levering binnen redelijke termijn.
2. Tenzij anders over een gekomen is de levertijd maximaal 30 dagen, indien deze levertijd overschreden word dient verkoper de klant tijding op te hoogte te stellen en heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. Eventuele gedane betalingen worden na ontbinding door de klant binnen 14 dagen terug betaald
3. De door verkoper opgegeven levertijd begint nadat alle benodigde gegevens in zijn bezit zijn.


Artikel 6. Retourneren

1. Er moet uiterlijk binnen 3 dagen na ontvangst van de bestelling een schriftelijk/email retourverzoek worden ingediend.
2. De retour artikelen dienen goed verpakt , ongebruikt, onbeschadigd, onbeschreven in originele verpakking geretourneerd op de ons aangegeven wijze.
3. De bestelling dient binnen 5 werkdagen na onze schriftelijk bevestiging te worden geretourneert.
4. Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorgdraagt voor de verzending naar ons, zijn voor risico van de klant. Om problemen over  het wel of niet ontvangen van retourzendingen tegen te gaan adviseren wij u de retourzending aangetekend en voldoende verzekerd, gefrankeerd te versturen.

Ongefrankeerde retourzendingen worden geweigerd.
5.
 Indien de goederen per post worden verstuurd dient u ervoor te zorgen dat het pakket vodoende is gefrankeerd om strafport te voorkomen . Portokosten zullen niet worden vergoed.
Aquaroma behoudt het recht om slechts een deel van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt om na ontvangst zijn beschadigd.


Artikel 7. Overmacht
1.
 Indien Aquaroma als gevolg van overmacht niet in staat is de producten tijdig te leveren, heeft hij de keuze de levering op te schorten of van verdere levering af te zien, al naar gelang de omstandigheden. In zulk geval heeft de koper geen recht op enige schadevergoeding.


Artikel 8. Ontbinding van de overeenkomst.

1. Een overeenkomst met verkoper en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:- indien na het sluiten van de overeenkomst aan verkoper omstandigheden ter kennis komen, die verkoper goede grond geven te vrezen, dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen- indien verkoper de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie. In genoemde gevallen is verkoper bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van verkoper schadevergoeding te vorderen.


Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door verkoper geleverde zaken blijven het eigendom van verkoper totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met verkoper gesloten koopovereenkomsten is nagekomen. Risico’s van beschadiging en verlies van producten zijn voor koper onmiddellijk na levering van de producten.
2. Door verkoper geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
3. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
4. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan verkoper danwel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin verkoper haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoper zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.


Artikel 10. Gebreken

1. Transportschade; daarbij behoort de koper te onderzoeken, of de verpakking van het geleverde zichtbare transportschade heeft en indien deze visueel geconstateerd wordt. Deze aan te laten tekenen door de koerier op de verzenddocumenten. Ofwel de ontvangst van het geleverde te weigeren op grond van deze schade.
2. De koper dient de gekochte zaken bij (af)levering te controleren op;
– eventuele gebreken
– juist geleverde artikelen
– ontbrekende artikelen
3. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 3 dagen na aflevering schriftelijk/email aan verkoper te melden.
4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
5. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan verkoper worden geretourneerd.


Artikel 10. Betaling

1. Goederen dienen vooruit betaald te worden.
2. Bij het eigenhandig wijzigen van een factuurbedrag beschouwen wij de nota als niet voldaan. Een eventuele
foutieve nota zullen wij herzien. Bij constatering van deze dient u direct contact op te nemen met Aquaroma.
3.Bij een vervolg bestelling dient de voorgaande factuur te zijn betaald. Bij niet tijdige betaling is koper verplicht tot betaling van 2% per maand
aan onmiddelijke opeisbare rente over het openstaande bedrag, onverminderd de vergoeding welke wij in rekening zullen brengen voor door ons gemaakte buitenrechtelijke
inningskosten met een minimum van € 70,00
4. Onder buitenrechtelijke kosten vallen tevens, integraal, de kosten van een eventuele faillisementsaanvrage.
5. Mondelinge afspraken en/of toezeggingen van één van onze personeelsleden, afwijkend van deze voorwaarden, gelden alleen als deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.


Artikel 11. Geschillenbeslechting

1. Alle geschillen die betrekking hebben op goederen en diensten, welke onder toepassing van deze verkoopvoorwaarden vallen, alsmede alle overeenkomsten welke daaruit voortkomen, zullen bij uitsluiting beslecht worden door de bevoegde rechter. Aquaroma is gerechtigd de wederpartij bij de bevoegde rechter in haar arrondissement in-rechte te betrekken. op alle door Aquaroma te sluiten overeenkomsten is nederlands recht van toepassing.

Aquaroma Groothandel Etherische Oliën, De Tongelreep 39, 5684 PZ  Best.   KvK 17082556